Хүний нөөц

Байгууллага

Ёс зүйтэй, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа бүхий сайн баг, сайн соёлыг бий болгох.
Гол ажлын байр, гол ажилтны залгамж халаа
Сонгон шалгаруулалтын арга аргачлалыг сайжруулах
Байгууллагын сайн соёл төлөвшүүлэх
Ажилтны хөгжил оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа

Гүйцэтгэлийн соёл

Бизнесийн зорилго, зорилтонд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх.
Гүйцэтгэлийн удирдлагын системийг цогцоор удирдах
Цалин хөлс, урамшууллын бодлого хэрэгжүүлэх
Хөнгөлөлт, хангамжийн үр өгөөжтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх

Манлайлал

Ажилтан бүр манлайлагч байна.
Сургалт хөгжлийн бодлого 70:20:10 хэрэгжүүлэх
APU АКАДЕМИ үйл ажиллагааг удирдах, дотоод сургагч багшийг чанаржуулах
Анхан шатны менежерүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах
Олон улсын Хайнекен компанийн өөрчлөлтийн удирдлагын модуль хэрэгжүүлэх.